ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 42
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 7 (บริเวณโรงปลอกฝรั่ง-ลำห้วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมท่อลอดถนน หมู่ 12 ตำบลแสนตอ (บริเวณแยกตาหงวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมท่อลอดถนน หมู่ 12 ตำบลแสนตอ (บริเวณบ้านดอนเขว้า-ทับซุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมคูส่งน้ำ หมู่ 9 ตำบลแสนตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2566
จ้างเหมาขุดบ่อพร้อมบ่อพัก และดำเนินการวางท่อระบายน้ำทิ้ง เข้าบ่อพัก และสูบสิ่งปฏิกูล ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 กันยายน 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ อบต.แสนตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับบริเวณอาคารสำนักงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2566