ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 25
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องพลาสติกอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมเข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยา 3 ซีซี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โตโยต้า วีโก้ หมายเลขทะเบียน กจ.1738 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2566
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 (บริเวณบ้านนายสุชาติ พรสิริเพียร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านท้องคุ้ง-บ้านท่ากระทุ่ม (รหัสสายทาง กจ.ถ. 101-006) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤษภาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566
ซื้อแบตเตอรี่รถดับเพลิง ขนาด 150 แอมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2566
จ้างติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ 6 ตำบลแสนตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 เมษายน 2566