ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 9 results.
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตำบลแสนตอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565