ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 5 results.
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565
ข้อบัญญัติอบต.แสนตอ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติอบต.แสนตอ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2549
ข้อบัญญัติ อบตแสนตอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2540 แก้ไข ฉบับที่ 2
ข้อบัญญัติ อบตแสนตอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2540