เกี่ยวกับ อบต.

ประวัติความเป็นมา

         องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่  30  มีนาคม 2539

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

 

วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

“ ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงพัฒนา นำพาเศรษฐกิจก้าวไกล  ใส่ใจให้ประชาชนเป็นสุข”

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

ประชาชนตำบลแสนตอมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

ยุทธศาสตร์

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

เป้าประสงค์

     1. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     2. เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

     3.เพื่อพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

     4. เพื่อพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

     5. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     6. เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

     7. เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุข

     8. เพื่อพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 1 บ้านท่ากระทุ่ม 471 502 624 1,126 คน
หมู่ที่ 2 บ้านท่ากระทุ่ม 127 157 159 316 คน
หมู่ที่ 3 บ้านท้องคุ้ง 976 611 683 1,294 คน
หมู่ที่ 4 บ้านแสนตอ 139 193 201 394 คน
หมู่ที่ 5 บ้านแสนตอ 101 162 171 333 คน
หมู่ที่ 6 บ้านท้องพงษ์ 219 316 353 669 คน
หมู่ที่ 7 บ้านหัวพงษ์ 850 491 511 1,002 คน
หมู่ที่ 8 บ้านหนองคันไถ 235 337 349 686 คน
หมู่ที่ 9 บ้านหนองถนน 128 183 207 390 คน
หมู่ที่ 10 บ้านแสนตอ 248 370 424 794 คน
หมู่ที่ 11 บ้านหนองพลับ 214 332 372 704 คน
หมู่ที่ 12 บ้านดอนเขว้า 170 286 330 616 คน
หมู่ที่ 13 บ้านโป่งข้าง 208 295 357 652 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศ

ที่ตั้งและอาณาเขต

         องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอตั้งอยู่หมู่  12  ตำบลแสนตอในเขตอำเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ครอบคลุมพื้นที่

ตำบลแสนตอ  ประกอบด้วย  13  หมู่บ้าน  ตั้งแต่หมู่ที่  1  -  หมู่ที่  13  ตำบลแสนตอ  มีพื้นที่  18.55  ตารางกิโลเมตร

อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 100 กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี  30  กิโลเมตร  เป็นชุมชนของจังหวัดกาญจนบุรี

ที่ใกล้กรุงเทพมหานคร  มีอาณาเขตดังนี้

         ทิศเหนือ                 จรด        แม่น้ำแม่กลอง

         ทิศตะวันออก           จรด        ตำบลหวายเหนียว

         ทิศตะวันตก             จรด        ตำบลท่าตะคร้อ  อำเภอท่าม่วง

         ทิศใต้                     จรด        ตำบลเขาสามสิบหาบ

ลักษณะภูมิประเทศ

         พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโดยมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านทางทิศตะวันออก โดยภาพรวมของพื้นที่ เป็นแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ

และสะดวกอย่างยิ่งในการคมนาคมโดยรถยนต์  สภาพพื้นที่โดยทั่วไป  ส่วนใหญ่  เป็นที่ราบลุ่มมีระบบชลประทานครอบคลุมเกือบทั้ง

ตำบล  เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร  มีการขนส่งสินค้าเกษตร  โดยรถยนต์มีเส้นทางคมนาคมสะดวก

ลักษณะภูมิอากาศ

         สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น  อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุม  แบ่งเป็น  3  ฤดู

          (1)  ฤดูร้อน      เริ่มตั้งแต่         เดือนกุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม

          (2)  ฤดูฝน       เริ่มตั้งแต่         เดือนมิถุนายน    -  กันยายน

          (3)  ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่         เดือนตุลาคม      -  มกราคม

ลักษณะของแหล่งน้ำ

         องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  เป็นพื้นที่เกษตรกรรมอาศัยน้ำฝนและคลองชลประทานเพื่อการเกษตร  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ

คือ  แหล่งน้ำห้วยด้วน  และห้วยสำรอง

การเมือง  การปกครอง

การบริหาร

         องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  บริหารงานโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรง  คือ

นางพรทิพย์  แสนสุข  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้แต่งตั้งรองนายก

องค์การบริหารส่วนตำบล  และเลขานุการ  คณะผู้บริหาร   ประกอบด้วย

         1.   นายสหพัฒน์         ชวลิตบำรุง       รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

         2.   นายสิงหา             ใจแก้ว            รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

         3.   นายมั่น                มีจั่น               เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง ประกอบด้วย

         1.    นายสาโรจน์         โพธิ์ไทย         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

                                                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ 8

         2.    นายบุญยิ่ง           ตานาคำ          รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

                                                             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ 7

         3.    นายกฤษ์             แป๊ะแก้ว          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ 1

         4.    นายกิตติศักดิ์       รัตตนวิเชียร      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ 2

         5.    นายอำนวย          แสนสุข            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ 3

         6.    นางสาวณัฐสุจีร์     ชูชาติ             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ 4

         7.    นายเสวก             โพธิ์ขาว          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ 5

         8.    นายธีรพงษ์          วอนเพียร         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ 6

         9.    นางสาวลภัสกร      ศรีเอี่ยม          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ 9

         10.  นางสาวจิราพร       แสนสุข           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ 10

         11.  นายไพโรจน์         เกิดฤทธิ์           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ 11

         12.  นายสุเจต             ธนกุลศรีสุข       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ 12

         13.  นายอำนาจ           ศรีจันทร์           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ 13

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

         ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ มีประชาชนส่วนใหญ่มาใช้สิทธิ เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากร

ทั้งหมดในตำบล

 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล

        เศรษฐกิจส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ในเกณฑ์ดี  ประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูง ทั้งนี้เพราะประชาชนส่วนใหญ่

ได้รับการศึกษาสูง  อยู่ในย่านชุมชน  การคมนาคมสะดวก

การเกษตร

        ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ข้าวโพดและไร่อ้อย

        จำนวนพื้นที่

        พื้นที่ทั้งหมด                         จำนวน  11,595  ไร่

        พื้นที่ทำการเกษตร                 จำนวน    7,645  ไร่ 

        อยู่ในเขตชลประทาน              จำนวน    7,645  ไร่

        พื้นที่ทำนา                           จำนวน    5,729  ไร่

        พื้นที่ทำไร่                            จำนวน      797  ไร่

        พื้นที่ปลูกผัก                         จำนวน    1,006  ไร่

        พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น/ไม้ผล         จำนวน       525  ไร่

การปศุสัตว์

        ฟาร์มไก่                               จำนวน  6  แห่ง

        ฟาร์มหมู่                               จำนวน  1  แห่ง

        ฟาร์มวัวนม                            จำนวน   2  แห่ง

อุตสาหกรรม / พาณิชย์ / การบริการ ประกอบด้วย

        - การอุตสาหกรรม                   จำนวน   13  แห่ง 

        - ซุปเปอร์มาร์เก็ต                    จำนวน    2  แห่ง

        - รีสอร์ท                               จำนวน    2  แห่ง

        - บ้านเช่า                              จำนวน  54  แห่ง

        - ตลาดสด                             จำนวน    1  แห่ง

        - สถานีบริการน้ำมัน                 จำนวน    1 แห่ง

        - ร้านค้าทั่วไป เช่น ร้านขายของชำ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านบริการเสริมสวย อู่ซ่อมรถ ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น 

ประมาณ  116  แห่ง

การท่องเที่ยว

        ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแต่เป็นแหล่งชุมชนที่อยู่ใกล้เมืองกาญจนบุรี

และกรุงเทพมหานคร  สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ได้แก่

        1. วัดท่ากระทุ่ม

        วัดท่ากระทุ่ม  ตั้งอยู่บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ 1 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

วัดท่ากระทุ่ม  ตั้งเมื่อ  พ.ศ. 2434  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 19 ไร่ 35 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือจดถนนสาธารณะ-ที่เอกชน ทิศใต้

จดคลอง-ที่เอกชน ทิศตะวันออก จดแม่น้ำแม่กลอง-ที่เอกชน ทิศตะวันตก จดที่เอกชน-คลองส่งน้ำชลประทาน วัดท่ากระทุ่ม

ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2434 เดิมชื่อว่าวัดท่ากระทุ่ม เป็นวัดที่มีสภาพเกือบจะเป็นวัดร้าง ต่อมาพ.ศ. 2509  พระอธิการสำอางค์ได้มาพัฒนา

บูรณะปฏิสังขรณ์จนมั่นคงถาวร  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ.2520 การบริหารและการปกครอง

มีเจ้าอาวาสคือ พระสำอาง จนทสุทโธ และรูปที่ 2 คือ พระสมุห์สมนึก สุขิโต จนถึงปัจจุบันโดยวัดท่ากระทุ่ม อุโบสถเป็นการสร้างแบบ

จัตุรมุขเป็นวัดแรกๆของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีอุโบสถเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บริเวณริมน้ำวัดท่ากระทุ่ม และมีอุทยานวังมัจฉา สามารถที่เลี้ยง

อาหารปลาได้

อุโบสถหลังใหม่วัดท่ากระทุ่ม

     

อุโบสถหลังเก่าวัดท่ากระทุ่ม

     

        2. วัดแสนตอ

        วัดแสนตอ ตั้งอยู่เลขที่ 18 บ้านแสนตอ หมู่ที่ 4 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา อาณาเขตทั้งสี่ทิศ จดทางสาธารณะ อุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ.2515 ปูชนียวัตถุมีพระประธาน

ประจำอุโบสถรอยพระพุทธบาทและมณฑป วัดแสนตอเริ่มก่อสร้างประมาณปี พ.ศ.2432  โดยชาวบ้านแสนตอร่วมแรงร่วมใจกันสร้าง

วัดขึ้นแล้วเสร็จเป็นวัดที่สมบูรณ์ ในปีพ.ศ. 2434  สาเหตุที่ได้ชื่อว่า “วัดแสนตอ” จากคำบอกเล่าของผู้อาวุโสประจำหมู่บ้านคือคุณตา

ฝอยศรีจันทร์ ปัจจุบันอายุ 88 ปี ได้เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนโน้นบริเวณหน้าวัดแสนตอเป็นคุ้งน้ำเก่า ช่วงฤดูน้ำหลากชาวแพที่อาศัย

ขึ้นล่องผ่านบริเวณหน้าวัดจะต้องประสบกับความยากลำบากในการล่องแพเพราะว่าบริเวณหน้าวัดที่เป็นคุ้งน้ำจะมีตอไม้จำนวนมาก

ลอยน้ำมาและกองสุมรวมกันเป็นจำนวนมากมายจนไม่สามารถจะนับจำนวนได้ ชาวแพเมื่อเห็นจำนวนตอไม้จำนวนมากมาย

นับหมื่นนับแสนเช่นนั้น จึงเรียกชื่อคุ้งน้ำนั้นว่าคุ้งน้ำแสนตอจนเป็นที่เข้าใจกันของชาวแพต่อมาเลยเรียกวัดที่อยู่คุ้งน้ำนั้นว่า

“วัดแสนตอ” จนถึงทุกวันนี้คุณตายังได้เล่าต่อว่าสมัยเป็นเด็กราว 10 ขวบยังได้เห็นคุ้งน้ำหน้าวัดและได้เล่นน้ำที่ศาลาวัดอยู่เลย 

ปัจจุบันแม่น้ำได้เปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่ทำให้บริเวณหน้าวัดซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคุ้งน้ำที่กว้าง

รอยพระพุทธบาทวัดแสนตอ

วัดแสนตอรับบริจาคไถ่ชีวิตและกระบือ  ทำบุญบริจาคโลงศพให้แก่ผู้ยากไร้ที่เสียชีวิต

     

        3. วัดหนองพลับ

        วัดหนองพลับ  ตั้งอยู่เลขที่  1  บ้านหนองพลับ  หมู่ที่ 11  ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดคณะสงฆ์

มหานิกาย  มีพื้นที่ 59 ไร่ 64 ตารางวา วัดหนองพลับ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2484 เนื่องจากบ้านหนองพลับอยู่ห่างไกลวัดอื่นประมาณ 4

กิโลเมตร ชาวบ้านจึงปรึกษาหารือในการสร้างวัดเพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศล  เมื่อปี พ.ศ. 2484 โดยมีนายโต๊ะ มีจั่น บริจาคที่ดิน

บางส่วนและพระอธิการล้อม แดงปุกซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้นซื้อเพิ่มเติมอีกได้รับพระราชทาน  วิสุงคามสีมา  เมื่อ พ.ศ. 2497 

เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  20 เมตร  ยาว 30 เมตร  การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ       

        รูปที่  1  พระอธิการล้อม  แดงปุก  พ.ศ. 2484 – 2493

        รูปที่  2  พระอธิการประดับ ทับขำ

        รูปที่  3  พระอธิการประพันธ์   บุญคง

        รูปที่  4  พระอธิการจุน  ชาตวิโร

        รูปที่  5  พระใบฎีกาพเยาว์   ปัญญาวโร  พ.ศ. 2527 – ปัจจุบัน

อุโบสถวัดหนองพลับ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2510

     

สภาพทั่วไปวัดหนองพลับ

         

        4. สวนอินทผลัมแสงประทีป

        ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นสวนอินทผลัมพันธุ์บาฮี เพาะเนื้อเยื่อนำเข้ามาจาก

ประเทศอิสราเอล จะเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวชมสวนและซื้อกลับไปในช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี

          

     

 

สภาพทางสังคม

อาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

         มีที่ทำการสายตรวจตำบลแสนตอ  จำนวน  1  แห่ง        

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การศึกษา

         โรงเรียนรัฐบาลระดับประถมศึกษา  จำนวน  4  แห่ง  คือ 

         1. โรงเรียนวัดแสนตอ (วรวัตตวิทยาคาร)

         2. โรงเรียนบ้านดอนเขว้า

         3. โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม

         4. โรงเรียนวัดหนองพลับ

         โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดหนองพลับ 

         โรงเรียนเอกชน จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนราษฎร์บำรุงอักษร 

ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

         องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ มีศาสนสถาน 3 แห่ง ได้แก่

         1. วัดท่ากระทุ่ม ตั้งอยู่หมู่ 1 บ้านท่ากระทุ่ม

         2. วัดแสนตอ ตั้งอยู่หมู่ 4 บ้านแสนตอ

         3. วัดหนองพลับ ตั้งอยู่หมู่ 8 บ้านหนองคันไถ

การนับถือศาสนา

         ประชาชนตำบลแสนตอ ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ และนับถือศาสนาอื่นๆเช่น ศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิก

ประเพณีและงานประจำปี

         งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่สำคัญ คือ

         งานวันเด็กแห่งชาติ  -  เดือนมกราคม 

กิจกรรมโดยสังเขป จัดกิจกรรมการการแสดง การละเล่น จับรางวัล ซุ้มอาหาร

         ประเพณีสงกรานต์  -  เดือนเมษายน 

กิจกรรมโดยสังเขป ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ

         ประเพณีแห่เทียนพรรษา  -  เดือนกรกฎาคม

กิจกรรมโดยสังเขป ทำบุญตักบาตรจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน 

         ประเพณีลอยกระทง  -  เดือนพฤศจิกายน

กิจกรรมโดยสังเขป จัดงานลอยกระทง ดนตรี ฯลฯ

         งานกีฬาอบต.แสนตอเกมส์  -  เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

กิจกรรมโดยสังเขป จัดงานกีฬาอบต.แสนตอคัพ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยเยาวชนและประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ

ภายในตำบลแสนตอ  โดยมีชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขัน 4 ประเภท คือ

         1. กีฬาฟุตบอลเยาวชนชาย และประชาชนทั่วไปชาย

         2. กีฬาเปตอง ชาย - หญิง ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ

         3. กีฬาเซปักตะกร้อชาย

         4. กีฬาวอลเลย์บอลชาย-หญิง

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                    สินค้าโอท็อปตำบลแสนตอ

1. การปั้นมังกรจากเศษขี้เลื่อย หมู่ 10 นายชาตรี  สมรูป  โทรศัพท์ 09-9112-1194

     

2. กาญจน์ทองพิพัฒน์ หมู่ 3 นางพิมพ์พันธ์ เพิ่มทวี โทรศัพท์ 08-5263-4788

          

          

3. แกะสลักกระจก หมู่ 1 นายกล้า แป๊ะแก้ว โทรศัพท์ 08-9837-6185

     

4. กล้วยฉาบ Fix Banana  หมู่ 10  โทรศัพท์ 08-1804-7839

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

ระบบบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

         การคมนาคมสะดวกเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ห่างจากเทศบาลเมืองท่าเรือ-พระแท่น ประมาณ 500 เมตร

และมีแม่น้ำแม่กลองก็สามารถใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรไปมาอีกด้วย  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบล 

มีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบซึ่งประกอบด้วยถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต  ถนนลูกรัง ตัดผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างทั่วถึง

การไฟฟ้า

         ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  และมีไฟฟ้าสาธารณะในถนนสายหลักอย่างทั่วถึง

การประปา

         องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ มีระบบกิจการของประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านแต่ยังมีปัญหาบางหมู่บ้าน  มีระบบประปา

ไม่เพียงพอ  เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากครอบคลุมในทุกพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์

          ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร  จึงอยู่ในเขตรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือชนิดต่าง ๆ

ได้เป็นอย่างดี  จึงมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นจำนวนมาก 

ไปรษณีย์หรือการสื่อสาร

         สำหรับไปรษณีย์องค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ใกล้กับเทศบาลเมืองท่าเรือ-พระแท่น จึงสะดวกและรวดเร็วในการรับส่ง

ทางไปรษณีย์     

การสาธารณสุข

         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนตอ จำนวน  1  แห่ง      

ทรัพยากรธรรมชาติ

         พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ  มีแม่น้ำแม่กลอง  ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ติดต่อกับเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จนจรดพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหวายเหนียว

รวมระยะทาง 10  กิโลเมตร                              

สภาพสิ่งแวดล้อม

         (1)  ขยะมูลฝอย  ปริมาณขยะมูลฝอยมีมากขึ้นเนื่องจากมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นและเป็นแหล่งชุมชนหนาแน่น 

ซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทำให้มีแนวโน้มว่าปริมาณขยะจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  แต่องค์การบริหารส่วนตำบลมีไม่มีสถานที่

กำจัดขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอได้จ้างเหมา บริษัท กาญจน์ไมนิ่ง จำกัด ในการกำจัดขยะมูลฝอย

         (2) น้ำเสีย มาจากการปล่อยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ

ในอนาคต

         (3)  ฝุ่นละออง  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งอยู่ติดกับถนนซึ่งมีปริมาณรถยนต์จำนวนมาก  จึงทำให้เกิดฝุ่นละออง

จากท่อไอเสียและเขม่ารถยนต์  รวมทั้งมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงจำนวนมาก เกิดปัญหาฝุ่นละออง