การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Displaying 1-5 of 5 results.
การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ ประจำปี 2566
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
ประชุมประชาคมระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.แสนตอ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566