ข่าวการเงิน

 ประเภท : รายงานทางการเงิน 10 พฤษภาคม 2566 ส่งรายงานเดือนเมษายน 2566
 ประเภท : งบทดลอง 10 พฤษภาคม 2566 งบทดลองเดือนเมษายน 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 10 พฤษภาคม 2566 งบรายรับ-รายจ่ายเดือนเมษายน2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 7 เมษายน 2566 ส่งรายงานเดือนมีนาคม 2566
 ประเภท : งบทดลอง 7 เมษายน 2566 งบทดลองเดือนมีนาคม 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 เมษายน 2566 งบรายรับ-รายจ่ายเดือนมีนาคม2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 3 เมษายน 2566 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จาก สตง.
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 8 มีนาคม 2566 รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 8 มีนาคม 2566 ส่งรายงานเดือนกุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : งบทดลอง 8 มีนาคม 2566 งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2566