แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 1-5 of 6 results.
บันทึกขออนุมัติประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต อบต.แสนตอ (พ.ศ.2566-2570)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.แสนตอ (พ.ศ.2566-2570)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปี 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564