ผลการดำเนินงาน

Displaying 1-5 of 5 results.
รายงานผลดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ6 เดือนแรก ระหว่างเดือนต.ค.65-มี.ค.66)
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี2564
รายงานการวิเคราะห์ ITA ประจำปี 2563