หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2566
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปี 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองพลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2566
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปี 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแสนตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2566
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ประจำปี 2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนเขว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ อบต.แสนตอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 สิงหาคม 2566

การขยายเวลาทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
1
เมื่อวาน
9
เดือนนี้
124
เดือนก่อน
236
ปีนี้
7,303
ปีก่อน
296