โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลแสนตอ ประจำปี 2566

28 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลแสนตอ ประจำปี 2566  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สงอายุ ให้ได้เรียนรู้ ได้พัฒนา ทักษะในการดูแลตนเอง ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง