โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( เพิ่มเติม)

7 กรกฎาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2566 งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนตอ ดำเนินกิจกรรมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แสนตอ โดยการลงพื้นที่ส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) จำนวน 18 ราย  โดยมี นางพรทิพย์ แสนสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แสนตอ พร้อมผู้นำ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านแสนตอ และคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แสนตอ ร่วมลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!