คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 5/2566

21 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ข่าวจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 5/2566

เป็นกรณีที่มีการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562แล้วแต่กรณี

>>เดิมม.50(21)บุคคลที่เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งและยังไม่พ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามใช้สิทธิสมัครเลือกตั้ง

>>ใหม่ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ม.50(21) ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ เป็นผลให้บุคคลที่เคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งสามารถสมัครรับเลือกตั้งได้เมื่อพ้นระยะเวลาที่ถูกเพิกถอนสิทธิ โดยไม่ต้องรอพ้น5ปีนับแต่วันที่พ้นจากการถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

****แต่ในระหว่างที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีถุงที่สุดแล้วหรือไม่ ย่อมไม่อาจใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้

>ทั้งนี้ กรมส่งเสริมฯได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงม.50(21)ให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!