ขอเชิญชวนดำเนินกิจกรรมรณรงค์ให้ "วันอาทิตย์เป้นวันครอบครัว"

17 พฤษภาคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ด้วยอำเภอท่ามะกา ขอให้องคฺ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนครอบครัึวอบอุ่น ของสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นฐานของการพัฒนาสู่ความเข็มแข็งของสังคมผ่านกิจกรรมรณรงค์ให้ "วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว" เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกันใสนครอบครัวมากขึ้น อันจะนำไปสู่การให้สถาบันครอบคัวทำหน้าที่หล่อหลอมสมาชิกให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!