รับฟังความคิดเห็นข้อบัญญัติ อบต.แสนตอ

19 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 อบต.แสนตอ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ... และ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ... วันสุดท้าย โดยมีผู้นำชุมชนและผู้สนใจเข้าร่วม การรับฟังความคิดเห็นผ่านพ้นไปด้วยดี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!